متوسل شدن ۳۵ قانونگذار ضدایرانی آمریکا به اروپا با اسم رمز "مکانیسم ماشه"


نیویورک – ایرنا- ۳۵ نفر از اعضای تندروی  مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه ای  به رهبران انگلیس، فرانسه و آلمان در تکاپو هستند تا  در تداوم هراس از بازگشت احتمالی دولت بایدن به برجام یا شکل گیری هرگونه توافقی میان تهران – واشنگتن، مکانیسم ماشه قطعنامه ۲۲۳۱ برای بازگشت فوری تحریم های سازمان ملل علیه ایران را بر اساس برجام اجرا کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135241/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DB%B3%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی