مجمع تشخیص برخی مواد از طرح الزام به ثبت رسمی اسناد را تصویب کرد


تهران- ایرنا- تبصره ماده ۱ طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» در جلسه صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85359425/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی