مجمع عمومی وزیران ادوار جمهوری اسلامی ایران آغاز شد


تهران- ایرنا- مجمع عمومی مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی برای انتخاب اعضای هیات مدیره در فرهنگستان علوم آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139410/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی