مخبر:امسال توسعه زیرساخت های مرزهای شش گانه کشور تحول چشمگیری داشت


ایلام  – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور گفت: امسال زیرساخت های مرزهای شش گانه از جمله مرز مهران نسبت به سال گذشته تحول چشمگیری داشت و این مهم در ابراز رضایت زائران مشخص بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218374/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی