مخبر: تصمیم دولت کمک به باشگاه‌های ورزشی است


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور گفت: به طور کلی تصمیم دولت کمک به باشگاه‌های ورزشی به طور عام است نه خاص.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052894/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی