مخبر: مهار تورم و رشد تولید با مردمی‌کردن اقتصاد محقق می‌شود


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهور از مردمی کردن اقتصاد به عنوان راه حل تحقق شعار سال و اجرای برنامه‌های توسعه کشور یاد کرد و گفت: مهار تورم و رشد تولید جز از طریق مردمی کردن اقتصاد محقق نمی‌شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85203935/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی