مدرک دانشگاهی باید همراه با مهارت باشد


تهران- ایرنا- سخنرانان دوره آمادگی تایید صلاحیت حرفه‌ای متخصصین احیای واحدهای اقتصادی تاکید کردند: اگر مدرک دانشگاهی همراه با «مهارت» و «مشاوره» هم همراه با «علم» نباشد ارزش ندارد


منبع: https://www.irna.ir/news/85164687/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی