مردم شهرهای غربی کشور در سایه اقتدار نیروهای مسلح از آرامش مطلوبی برخوردارند


تهران- ایرنا- نماینده مردم میاندوآب در مجلس گفت: مردم شهرهای غربی کشور با رغم حضور عناصر وابسته آمریکا و رژیم صهیونیستی، در سایه اقتدار نیروهای مسلح از آرامش مطلوبی برخوردار هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957843/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B4-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی