مرکز عملیات روانی عربستان را بیشتر بشناسیم


تهران _ ایرنا_ «مرکز جهانی مبارزه با ایدئولوژی افراط‌گرا» یا اعتدال، سازمانی با سرمایه‌گذاری صندوق ذخیره ارزی عربستان است که به ابتکار عمل محمدبن سلمان و ترامپ در سال ۲۰۱۷ ایجاد شد. این صندوق به صورت مستقیم توسط بن‌سلمان هدایت می‌شود و تقریباً همه درآمد نفت و گازی عربستان سعودی را تحت اختیار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052525/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی