مرکز پژوهش‌ها دلایل شکست طرح‌های سامان‌دهی «کودکان کار» را بررسی کرد

این گزارش یادآور شد: در گزارش نخست از سلسله گزارش‌های کودکان کار و خیابان، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و در پژوهش حاضر به ارزیابی طرح‌ها و الگوهای مداخله ای پرداخته شده که نهادهای مختلف در راستای انجام وظایف قانونی خود به انجام رسانده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در گزارش پیش رو «مفهوم شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان» و تفکیک کودکان کار، خیابان و زباله گرد، «شناسایی بسترهای بروز پدیده کودکان کار و خیابان» و همچنین «تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان» به عنوان سه الزام مهم در تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان کودکان کار و خیابان در ایران، مفهوم شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان، شناسایی بسترهای بروز این پدیده و تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان را الزامات مهم تدوین طرح مداخله جامع دانست.

در این پژوهش الزامات تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده و ذکر شده است که بیش از بیست سال از نخستین طرح‌های سامان دهی کودکان کار و خیابان می‌گذرد و نهادهای متولی، طرح‌های ساماندهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا کرده‌اند. چالش‌هایی از جمله «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان»، «غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب»، «تقلیلِ توانمندسازیِ کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی»، «غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرایندی دیدنِ آن»، «عدم پوشش کودکان اتباع»، «عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان»، «عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهادهای دولتی» و «عدم توجه به ریشه‌های بروز پدیده کودکان کار و خیابان» از دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله در سامان دهی کودکان کار و خیابان بوده است.

در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها که به ارزیابی طرح‌ها و الگوهای مداخله و الزامات تدوین طرح مداخله جامع پرداخته،  آمده است: افزایش جمعیت کودکان کار و خیابان به ویژه به دلیل همه گیریِ بیماری کرونا، نگرانی‌ها درخصوص این کودکان را افزایش داده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید


منبع: https://www.irna.ir/news/84887899/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی