مرکز پژوهش‌ها دلایل شکست طرح‌های سامان‌دهی «کودکان کار» را بررسی کردبه گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان کودکان کار و خیابان در ایران، مفهوم شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان، شناسایی بسترهای بروز این پدیده و تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان را الزامات مهم تدوین طرح مداخله جامع دانست.

در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها که به ارزیابی طرح‌ها و الگوهای مداخله و الزامات تدوین طرح مداخله جامع پرداخته،  آمده است: افزایش جمعیت کودکان کار و خیابان به ویژه به دلیل همه گیریِ بیماری کرونا، نگرانی‌ها درخصوص این کودکان را افزایش داده است.

این گزارش یادآور شد: در گزارش نخست از سلسله گزارش‌های کودکان کار و خیابان، قوانین و مقررات مرتبط با این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و در پژوهش حاضر به ارزیابی طرح‌ها و الگوهای مداخله ای پرداخته شده که نهادهای مختلف در راستای انجام وظایف قانونی خود به انجام رسانده‌اند.

در این پژوهش الزامات تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده و ذکر شده است که بیش از بیست سال از نخستین طرح‌های سامان دهی کودکان کار و خیابان می‌گذرد و نهادهای متولی، طرح‌های ساماندهی مختلفی در مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان طراحی و اجرا کرده‌اند. چالش‌هایی از جمله «عدم پوشش انواع مختلف کودکان کار و خیابان»، «غلبه رویکرد جمع آوری بر جذب»، «تقلیلِ توانمندسازیِ کودکان کار و خیابان به مساعدت مالی»، «غلبه نگاه کوتاه مدت به توانمندسازی به جای فرایندی دیدنِ آن»، «عدم پوشش کودکان اتباع»، «عدم اجماع درخصوص نحوه مواجهه با پدیده کودکان کار و خیابان»، «عدم ارتباط صحیح سمن‌ها با نهادهای دولتی» و «عدم توجه به ریشه‌های بروز پدیده کودکان کار و خیابان» از دلایل اصلی شکست طرح‌های مداخله در سامان دهی کودکان کار و خیابان بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در گزارش پیش رو «مفهوم شناسی گونه‌های کودکان کار و خیابان» و تفکیک کودکان کار، خیابان و زباله گرد، «شناسایی بسترهای بروز پدیده کودکان کار و خیابان» و همچنین «تهیه آمارهای دقیق از کودکان کار و خیابان» به عنوان سه الزام مهم در تدوین طرح مداخله جامع تشریح شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را اینجا بخوانید


منبع: https://www.irna.ir/news/84887899/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی