مسئله فلسطین، مسئله مشترک تمام آزادیخواهان جهان است


تهران – ایرنا – دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی تاکید کرد: امروز دیگر مسئله فلسطین، مسئله منطقه ای، عربی و حتی جهان اسلام نیست، بلکه مسئله مشترک تمام آزادیخواهان جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081982/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی