مستندات دزدی‌های خاندان پهلوی به روایت منابع غربی


تهران – ایرنا – موضوع غارت اموال ملت ایران از سوی خاندان پهلوی و خروج آنها از ایران همزمان با فرار شاه که در 26 دی ماه سال 57 صورت گرفت، در هفته های اخیر به محل بحث و گمانه زنی منابع، چهره های سیاسی و رسانه ای تبدیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010839/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی