مسیر پیگیری توافقات ایران و عمان به خوبی در حال پیشرفت است


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه گفت: خوشبختانه با طرف عمانی اتفاق نظر داریم که در یک و نیم سال گذشته مسیر پیگیری اسناد و توافقات به خوبی در حال پیشرفت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147302/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی