معاون حقوقی رئیس‌جمهور عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شد


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به عضویت معاون حقوقی رئیس‌جمهور در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175251/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی