معاون رییس جمهور: استادان دانشگاه اغتشاشات را آسیب‌شناسی کنند


شاهرود – ایرنا – معاون امور مجلس رییس جمهور گفت: استادان دانشگاه‌ اغتشاشات را آسیب شناسی کنند چرا که می‌توانند به عنوان گروه‌های مرجع در این نوع آسیب شناسی نقش به سزایی داشته باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964890/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی