معاون وزیر کشور : شاهد جنگ اقتصادی دشمنان با ملت ایران هستیم


اصفهان – ایرنا – معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور  گفت: در ماه های اخیر دشمنان ملت با همه ظرفیت های خود و زیر پا گذاشتن قواعد دیپلماسی به میدان آمدند؛ اکنون نیز شاهد جنگ اقتصادی دشمن با ملت ایران هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038500/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی