مغلطه با آمار؛ آیا سیاست خارجی عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران است؟


تهران – ایرنا – با وجود توفیق دولت سیزدهم در کنترل موتورهای تولید تورم و نقدینگی که روند رشد این شاخص را کاهنده کرده است، برخی منتقدان همچنان اصرار دارند که سیاست خارجی را عامل اصلی تورم و مذاکره را تنها راه اصلی علاج این بیماری مزمن در اقتصاد ایران معرفی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104675/%D9%85%D8%BA%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی