مقاومت همزمان با قدرت سخت، جنگ نرم موثری به راه انداخته‌است


تهران- ایرنا- کارشناسان و صاحبنظران حوزه لبنان با تاکید بر اینکه محور مقاومت بویژه حزب‌الله به موازات تقویت بنیه نظامی و بازی هوشمندانه در میدان، از قدرت روانی و نرم نهایت بهره را می‌برد؛ گفتند که قدرت نرم و روانی بعنوان «حرب‌الکبری» یک جنگ تاریخی و بزرگ آتی است که پیروزی مقاومت را رقم می زند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178799/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی