مهار تورم با هدف گذاری دولت ظرف دوسال امکان پذیر است


تهران -ایرنا – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره بسته های جدی ضدتورمی دولت که در شورای اقتصاد به تصویب رسید، گفت: دولت می تواند با طراحی برنامه های مناسب، «مهار تورم و رشد تولید» را ظرف دو سال آینده محقق کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103268/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی