مهمترین اقدامات دولت سیزدهم در مهرماه ۱۴۰۱/از حضور در سیکا تا لغو روادید گردشگری


تهران – ایرنا – عیادت از مجروحان حوادث پاییز، حضور در اجلاس سیکا، لغو روادید برای جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر به ایران و دستور پیگیری حوادث پیش آمده در زاهدان از مهمترین اقدامات رئیس جمهور در مهر ۱۴۰۱ بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066566/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی