موادی از برنامه هفتم توسعه در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
تهران – ایرنا – هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی موادی دیگر از برنامه هفتم مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85295045/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی