میانه آیت‌الله کاشانی و فدائیان اسلام چرا به هم خورد؟


تهران – ایرنا – آیت‌الله ابراهیم امینی در کتاب خاطرات خود می‌نویسد: گویا آیت‌الله کاشانی به فدائیان اسلام وعده داده بود پس از رسیدن به حکومت در اجرای احکام اسلام کوشش خواهد کرد، اما پس از رسیدن به قدرت رسیدن، در عمل به وعده‌های خود طفره رفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957790/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی