ناوگروه ۸۶ برای نخستین بار عرض اقیانوس آرام را بدون حادثه‌ طی کرد


تهران-ایرنا- فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوگروه ۸۶ ارتش برای نخستین بار بیشترین عرض اقیانوس آرام را بدون هیچ حادثه‌ای طی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108911/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی