نباید اجازه داد حادثه سفارت جمهوری آذربایجان بر مناسبات دو کشور تاثیر منفی بگذارد


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با جیحون بایراموف درباره حادثه امروز در سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، گفت: نباید اجازه دهیم که این حادثه بر مناسبات دو کشور تأثیر منفی بگذارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011215/%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی