نخبگان غیرایرانی مشمول امتیازات شهروندی می‌شوند؛ به جز تابعیت


تهران- ایرنا- نوابغ و نخبگان غیرایرانی که در راستای آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأمین منافع ملی، خدمات و اقدامات شایانی انجام داده یا می‌دهند، از امتیازات شهروندی به استثناء تابعیت و تصدی مناصب مذکور در ماده ۹۸۲ قانون مدنی برخوردار می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000743/%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی