نسخه جدید جاده ابریشم


تهران- ایرنا- یک کمربند، یک جاده؛ عنوان پروژه‌ای است که بارها از زبان کارشناسان و مسئولین داخلی و خارجی مطرح شده.
طرحی که با توجه به سفر رئیس جمهور به چین، مورد تکرار طرفین قرار گرفته.
اما این پروژه چیست و چه اهدافی دارد؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85031683/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی