نشست چهارجانبه وزرای خارجه ⁧ایران⁩، پاکستان، روسیه و چین درباره ⁧افغانستان آغاز شد


تهران – ایرنا – نشست چهارجانبه وزرای خارجه ایران⁩، پاکستان، روسیه و چین درباره ⁧افغانستان به میزبانی شهر سمرقند کشور ازبکستان آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081273/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی