نظر وزرای علوم و ارتباطات درباره قطعی اینترنت در روز کنکور


تهران- ایرنا- پرسش خبرنگاران در حاشیه هیأت دولت درباره قطعی اینترنت در روز برگزاری کنکور، با کنش و واکنش وزرای علوم و ارتباطات همراه شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127776/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی