نقش دین در ترویج و ارتقای حقوق بشر در کشورها


تهران – ایرنا – شصت کشور عضو شورای حقوق بشر، در بیانیه‌ای بر نقش دین در ترویج و ارتقای حقوق بشر در کشورها، جهان و سازمان‌های بین‌المللی تأکید کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059947/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی