نقش ویژه ایران در چشم انداز یکصدسالگی ترکیه


تهران- ایرنا- ارتقای روابط همه جانبه با ترکیه به عنوان یکی از شرکای بزرگ تجاری و اقتصادی ایران در چارچوب سیاست های دیپلماسی اقتصادی و همسایگی دولت سیزدهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به نظر می‌رسد دولت جدید ترکیه در همین راهبرد اساسی بتواند از این فرصت برای پیشبرد اهداف اساسی دو کشور بهره ببرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131143/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی