نماینده مجلس: توجه به اقشار آسیب پذیر از رویکردهای بودجه ۱۴۰۲ است


سنندج- ایرنا- نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به اقشار آسیب پذیر و محرومیت زدایی، از رویکردهای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061785/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی