نمایندگان به اقدام غیرشرعی دخالت در انتصابات اصرار نکنند


تهران – ایرنا – نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش برخی نمایندگان برای برکناری معاون سیاسی وزیر کشور گفت: نمایندگان به اقدام غیرشرعی دخالت در انتصابات اصرار نکنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171891/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی