نوبت واکاوی عملکرد رسانه‌ها در جریان بلوا


تهران- ایرنا- وضعیت این روزهای کشور و ناکامی بازیگران آشوب برای بازگرداندن آن، یعنی می‌شود در فضایی برکنار از هیجان و التهاب به بررسی آن چه گذشت پرداخت از جمله نقش و عملکرد رسانه‌ها.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225481/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی