هزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های بهداشتی استان بوشهر تصویب شد


بوشهر – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در سفر دور دوم هیات دولت به استان بوشهر تاکنون یکهزار میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های بهداشتی و درمانی استان بوشهر مصوب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85046498/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی