هماهنگی نیروهای مردمی و حاکمیتی برنامه‌ اولویت‌دار دولت سیزدهم است


اراک – ایرنا – دستیار رییس‌جمهور در امور مردمی‌سازی دولت گفت: هماهنگی بین نیروهای مردمی و حاکمیتی از برنامه‌های اولویت دار دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170786/%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی