همایش دفاتر استانی ایرنا در یک نما/ بازتعریف مفهوم «استان» در سپهر رسانه‌ای دولت


تهران-ایرنا- «همه راه‌ها به مرکز ختم نخواهد شد»؛ این مهمترین بخش از دکترین سیاست داخلی دولت سیزدهم است که سفرهای استانی و حضور میان مردم هم از مهمترین نشانه‌های آن است؛ این میان توجه ویژه خبرگزاری ایرنا در مقام بازوی رسانه‌ای نظام و دولت، به مجموعه استانی خود، گامی مهم در مسیر تحقق این دکترین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218407/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی