هوشیاری نیروهای مسلح در جنگ ترکیبی دشمن را با شکست مواجه کرده است


تهران-ایرنا-امیر سرتیپ محمودی با بیان اینکه ارتش با تمام توان از مرزها حفاظت و حراست می‌کند، گفت: هوشیاری نیروهای مسلح در جنگ ترکیبی دشمن را با شکست مواجه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958589/%D9%87%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی