هیات حاکمه افغانستان بر حقآبه ایران تاکید دارد/به تلاش ها در مسیر دیپلماسی ادامه می‌دهیم


تهران- ایرنا – وزیر امور خارجه کشورمان گفت: هیات حاکمه موقت افغانستان بر خلاف مقامات قبلی افغانستان بر حقابه ایران اعتراف و تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090643/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D8%A2%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی