واکنش سازمان ملل به حمله ناموفق به یکی از صنایع دفاعی ایران در اصفهان   


نیویورک – ایرنا- استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل به حمله ناموفق به مجتمع کارگاهی وزارت دفاع ایران در اصفهان واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014641/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی