واکنش متناقض آمریکا به رای دیوان بین‌المللی دادگستری درباره ایران


نیویورک – ایرنا- معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به رای دیوان بین المللی دادگستری درباره ایران آن را از سویی “ضربه بزرگی” به ایران و از سوی دیگر ناامید کننده خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070179/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B6-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی