واکنش وزارت خارجه آمریکا درباره گزارش رسانه صهیونیستی درخصوص توافق با ایران  


نیویورک – ایرنا- ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر مستقیم درباره گزارش رسانه صهیونیستی در خصوص نزدیک بودن توافق میان واشنگتن – تهران خودداری کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133900/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی