واکنش کنعانی به اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه توییتر خود نوشت:

« استعاره باغ/جنگل برآمده از ذهنیت به غایت غیرقابل قبول استعماری است که به غرب حق تجاوز و اشغال می دهد.

آن دوران به سر آمده است. جهان چندقطبی پشت در است.

اتحادیه اروپا یا باید واقعیات را بپذیرد یا همچنان در مسیر افول و محو شدن پیش خواهد رفت.»


منبع: https://www.irna.ir/news/84915470/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی