وحیدی، ضرغامی و سجادی به مجلس رفتند
تهران- ایرنا- وزیران کشور، گردشگری و ورزش برای بررسی بودجه وزارتخانه‌های متبوع خود در کمیسیونهای امور داخلی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008744/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی