وحیدی: مرزها برای برگشت زائران در آمادگی مطلوبی قرار دارند


اهواز- ایرنا- وزیر کشور با بیان اینکه مرزهای برای تردد زائران حسینی در آمادگی مطلوبی قرار دارند گفت: خروجی از مرزها همچنان ادامه دارد که با این وجود حجم قابل توجهی در حال برگشت هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221226/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی