وحیدی: وزارت کشور همیشه سعی کرده در میدان باشد


تهران – ایرنا – وزیر کشور گفت: این وزارتخانه همواره سعی کرده است به خوبی به وظایف خود عمل کرده و در میدان باشد تا بتواند امکانات را برای رفع مشکلات بسیج کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059962/%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی