ورود مسافران ترکمنستانی به ایران از مرز «لطف‌آباد» خراسان رضوی ۱۰ برابر شد


مشهد-ایرنا- مدیر پایانه مرزی «لطف آباد» شهرستان درگز در خراسان رضوی گفت: ورود مسافران ترکمنستانی از این پایانه مرزی به کشور طی نیمه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، نزدیک به ۱۰ برابر شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244414/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%84%D8%B7%D9%81-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی