ورود نهادهای امنیتی به پرونده فعالیت شریک صهیونیستها در واردات میوه


تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد پیگیری پرونده واردات موز توسط یک شرکت اماراتی – صهیونیستی به کشورمان گفت: این پرونده بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی در کمیسیون کشاورزی در حال بررسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972191/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی