وزارت خارجه آمریکا: با اروپا و کنگره بصورت مداوم و منظم درباره ایران در ارتباط هستیم


نیویورک – ایرنا- ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت بایدن بصورت مداوم با شرکا از جمله سه کشور اروپایی و نیز بصورت منظم با کنگره این کشور درباره ایران در ارتباط است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147928/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی