وزارت صمت نباید به تنهایی پاسخگوی شرایط بازار خودرو باشد/بیانات رهبری فصل الخطاب است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مقابله برخی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز با مصوبه مجلس برای واردات خودروی خارجی، بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت را به تنهایی نباید پاسخگوی شرایط بازار خودرو دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090539/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی