وزارت کار ملزم به بیمه شاغلان آزاد در حوره «اقتصاد رقومی» شد


تهران- ایرنا- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد رقومی (دیجیتال)، از بیمه تأمین اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989471/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی